Disclaimer

Van Baarle-Overes Familierecht is gevestigd te Bergschenhoek en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 58773916.

Intellectuele eigendomsrechten
Alles wat op deze website vermeld staat, zoals o.a. teksten, logo’s, foto’s, illustraties en de grafische vormgeving van de website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Van Baarle-Overes Familierecht of de oorspronkelijke maker van het materiaal. Het staat u vrij materiaal van deze website te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:
• het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
• het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Van Baarle-Overes Familierecht;
• kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Van Baarle-Overes Familierecht bevatten.

Afwijzen aansprakelijkheid
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en mogen niet gebruikt worden als professioneel (juridisch) advies. Van Baarle-Overes Familierecht besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Van Baarle-Overes Familierecht is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden gegevens, het gebruiken dan wel het niet kunnen gebruiken van de gegevens op deze website, ook indien Van Baarle-Overes Familierecht op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Actualiteit website
De informatie op deze website, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Van Baarle-Overes Familierecht is niet verplicht en kan ook niet verplicht gehouden worden om de informatie op deze website actueel te houden.

Links
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Van Baarle-Overes Familierecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites noch voor het materiaal dat de gebruiker mogelijkerwijs op die websites kan downloaden. Voor die websites kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Goed gebruik
Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze website te plaatsen of via deze website te versturen. Het is evenmin toegestaan van deze website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze website en de onderliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Privacy statement
De gebruiker kan deze website anoniem raadplegen.

Van Baarle-Overes Familierecht respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die deze via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Alle informatie die door de gebruiker op deze website wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. Van Baarle-Overes Familierecht kan de door de gebruiker achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken voor welk doel dan ook.

Als de gebruiker informatie op deze website achterlaat, die een persoonlijk karakter heeft, gaat de gebruiker ermee akkoord dat Van Baarle-Overes Familierecht deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken in Nederland dan wel daarbuiten. Indien de gebruiker via deze site een (online)dienst afneemt, vragen wij naar diens (bedrijfs)naam, telefoonnummer en (e-mail)adres. Deze gegevens gebruiken wij om de betreffende dienst te verlenen en te administreren en voorts om de gebruiker van tijd tot tijd te informeren over de dienstverlening van Van Baarle-Overes Familierecht.

Van Baarle-Overes Familierecht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij daartoe verplicht geworden op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.