Echtscheiding, de procedure

Een echtscheiding kunt u samen met uw partner of alleen aanvragen door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.  Als u het verzoekschrift gezamenlijk indient, wordt dit een gemeenschappelijk verzoek genoemd. Van een eenzijdig verzoek is sprake als u de echtscheidingsprocedure alleen begint.

Gemeenschappelijk of eenzijdig

In hoofdlijnen zijn er twee manieren voor het voeren van een echtscheidingsprocedure: op gemeenschappelijk verzoek of eenzijdig ” op tegenspraak”. Hoe deze procedures verlopen is in beeld gebracht in deze visual en wordt hieronder toegelicht. 

Gemeenschappelijk verzoek

Als vooraf afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van de scheiding die in een convenant zijn vastgelegd, dient uw advocaat dit convenant met het verzoekschrift in bij de rechtbank. Aan de rechtbank wordt verzocht om de gemaakte afspraken op te nemen in een beschikking (de beslissing van de rechter).
Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek hoeft u niet naar de rechtbank, er vindt geen mondelinge behandeling of zitting plaats. De rechtbank wikkelt de procedure schriftelijk af en neemt de onderling gemaakte afspraken over in de beschikking. De advocaat die het verzoekschrift heeft ingediend, ontvangt de echtscheidingsbeschikking .
De echtscheiding komt tot stand op het moment dat de beschikking waarin de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd.

Eenzijdig verzoek

In een eenzijdige procedure dient de ene echtgenoot een verzoekschrift in en kan de andere echtgenoot – via een eigen advocaat – een verweerschrift indienen. In dat verweerschrift kunnen tegenverzoeken worden gedaan, bijvoorbeeld over de nevenvoorzieningen. Op deze tegenverzoeken kan weer schriftelijk worden gereageerd. Daarna zal de rechtbank een mondelinge behandeling (zitting) plannen, waarop de geschilpunten mondeling besproken worden ten overstaan van de rechter en in aanwezigheid van beide partijen en hun advocaten. De rechter neemt een beslissing over alle geschilpunten en legt deze schriftelijk vast in een beschikking. De beschikking wordt opgestuurd naar de beide advocaten.
De echtscheiding komt tot stand op het moment dat de beschikking van de rechtbank wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd.

Nevenvoorzieningen

In de echtscheidingsprocedure komen, naast de echtscheiding zelf, vaak nog andere onderwerpen aan de orde. Die onderwerpen noemen we “nevenvoorzieningen”. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de regelingen met betrekking tot de kinderen, alimentatie, de echtelijke woning, de bezittingen en schulden en andere kwesties die met de scheiding samenhangen.

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure neemt soms veel tijd in beslag, soms wel meer dan een jaar als u en uw partner het volledig oneens zijn. Als er in de tussentijd bepaalde knelpunten zijn waarvoor het niet mogelijk is om zo lang op een beslissing van de rechter te wachten, zoals bijvoorbeeld een tijdelijke zorgregeling voor de kinderen, een voorlopige toekenning van alimentatie of een regeling over het gebruik van de gezamenlijke (echtelijke) woning, kan het wenselijk zijn om een voorlopige uitspraak aan de rechter te vragen. Deze voorlopige voorzieningen gelden alleen tijdens de echtscheidingsprocedure.

Kinderen

Heeft u kinderen waarover u samen gezag heeft, dan bent u verplicht om voorafgaand aan het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding met de andere ouder een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staan in elk geval afspraken die u met elkaar maakt over de zorgverdeling, informatie, consultatie en financiën (kinderalimentatie). Het ouderschapsplan wordt samen met het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank.
Kinderen die 12 jaar of ouder zijn worden door de rechter uitgenodigd om hun visie te geven over de zorgregeling. Een veel voorkomend misverstand is dat kinderen vanaf die leeftijd mogen beslissen over bijvoorbeeld de plaats waar zij wonen. Dit is niet het geval. Ouders blijven, zolang de kinderen minderjarig zijn, verantwoordelijk voor het nemen van dergelijke beslissingen. Als u er samen niet uit komt kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen. Die houdt dan wel rekening met de visie van het kind.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, stel een vraag via het contactformulier.

Gratis scheidingsgids

De scheidingsgids met veel informatie over scheiden kan gratis worden opgevraagd via het aanvraagformulier.

Gespecialiseerde Advocaat-Familiemediator

Zoekt u een in familierecht gespecialiseerde advocaat en mediator in de buurt, die u zorgvuldig en respectvol kan bijstaan bij uw scheiding of de gevolgen daarvan, zodat er voor de toekomst een werkbare situatie tot stand komt? Neem dan contact op.

Het kantoor van Baarle-Overes Familierecht is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 257 1007 of per e-mail: advocaat@vanbaarleoveres.nl. Het Business Center in het gemeentehuis van Lansingerland (Tobias Asserlaan 7 te Bergschenhoek) is eenvoudig bereikbaar met de fiets, de auto en de bus. Voor de deur kan gratis geparkeerd worden.

Via de rechter

Iedere echtscheiding wordt uitgesproken door een rechter. Bedenk daarbij dat “via de rechter” niet altijd betekent “naar de rechtbank”. In de praktijk vindt voorafgaand aan en tijdens de echtscheidingsprocedure meestal ook overleg tussen de partijen plaats in een zogenaamd ‘viergesprek’ met de beide advocaten en kunnen al veel zaken worden beslist,...

Mediation

In scheidingsmediation helpt een neutrale mediator de beide partners om tot overeenstemming te komen over alle aspecten van hun scheiding. Een vFAS scheidingsmediator is zeer goed thuis in het scheidings- en familierecht en beschikt vanzelfsprekend over mediation vaardigheden om de partners te begeleiden in hun communicatie met elkaar.

Overlegscheiding

Bij de overlegscheiding is sprake van teamwerk. De rol van de advocaten in een overlegscheiding is heel anders dan in een traditionele scheiding. Overleg staat voorop. De advocaten werken niet tegen, maar samen met elkaar. Bij een overlegscheiding ben ik uw advocaat en adviseer en begeleid ik u bij de onderhandelingen over het convenant.