ALGEMENE VOORWAARDEN Van Baarle-Overes Familierecht (versie 2020)

1. Van Baarle-Overes familierecht is een eenmanszaak (KvK 58773916), gevestigd te Bergschenhoek (gemeente Lansingerland), en legt zich in de uitoefening van de advocatenpraktijk in het bijzonder toe op het familierecht en het echtscheidingsrecht.

2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle aan Baarle-Overes familierecht verbonden advocaten en juridische- en secretariaatsmedewerkers, alsmede ten behoeve van (het bestuur van) de Stichting Beheer Derdengelden Van Baarle-Overes familierecht.

OPDRACHT
3. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Van Baarle-Overes familierecht opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten van opdrachtgever aan Van Baarle-Overes familierecht. De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Baarle-Overes familierecht, ook indien wordt beoogd dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van art. 7:404 en art. 7:407 lid 2 B.W. wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Op alle aan Van Baarle-Overes familierecht verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

AANSPRAKELIJKHEID
5. De aansprakelijkheid van Van Baarle-Overes familierecht en al diegenen die voor Van Baarle-Overes familierecht werkzaam zijn (geweest), alsmede (het bestuur van) de Stichting Beheer Derdengelden Van Baarle-Overes familierecht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Baarle-Overes familierecht wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor haar rekening komt.

6. In voorkomende gevallen worden voor de uitvoering van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Van Baarle-Overes familierecht hulppersonen en/of derden ingeschakeld. Van Baarle-Overes familierecht zal bij de selectie daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Baarle-Overes familierecht is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en/of derden. Opdrachtgever machtigt Van Baarle-Overes familierecht om aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen en/of derden te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op de werkzaamheden van de door Van Baarle-Overes familierecht ingeschakelde hulppersonen en/of derden.

7. Van Baarle-Overes familierecht is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten door derden of ontstane schade door gebruikte hard- en/of software of overbrenging van virussen en dergelijke). Het softwaresysteem, inclusief onder meer e-mailafhandeling, databeveiliging en dataopslag, wordt in opdracht van van Baarle-Overes familierecht verzorgd door Advocaat Centraal. Van Baarle-Overes familierecht is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of dataverlies of de gevolgen daarvan door of bij Advocaat Centraal.

8. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens van Baarle-Overes familierecht en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

OPDRACHTGEVER
9. De opdrachtgever dient zelf zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, tijdig de gewenste informatie te verschaffen en in te staan voor de juistheid van die informatie. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichtingen voldoet, zijn de gevolgen van dit nalaten niet voor rekening van Baarle-Overes familierecht.

10. De opdrachtgever vrijwaart Van Baarle-Overes familierecht tegen alle aanspraken van derden, de door Van Baarle-Overes familierecht in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Baarle-Overes familierecht. Opdrachtgever is verplicht te bewerkstelligen dat onderhavige voorwaarden ook door deze derden worden aanvaard.

FINANCIëN
11. Tenzij anders overeengekomen is opdrachtgever aan Van Baarle-Overes familierecht een honorarium verschuldigd conform de gebruikelijke tarieven van Van Baarle-Overes familierecht. De in rekening gebrachte tijd wordt geregistreerd in eenheden van 6 minuten. Dit honorarium wordt vermeerderd met BTW en verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten Kamer van Koophandel, Kadaster en dergelijke). Van Baarle-Overes familierecht is gerechtigd het overeengekomen dan wel gebruikelijke tarief jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen.

12. Indien er redenen zijn om aan te nemen dat de opdrachtgever voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt daarover informatie verstrekt. Deze informatie is tevens te vinden op www.rvr.org. De opdrachtgever zal alsdan de Raad voor Rechtsbijstand toestemming dienen te verlenen de noodzakelijke gegevens voor de beoordeling van de aanvraag te vergaren (bij de woongemeente en de Belastingdienst).

Zolang er geen zekerheid is of de opdrachtgever voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, staat het Van Baarle-Overes familierecht vrij de opdrachtgever een in redelijkheid te bepalen voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal worden terugbetaald, zodra een toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand is afgegeven. Het staat Van Baarle-Overes familierecht in dat geval vrij de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde en opgelegde “eigen bijdrage” te verrekenen met het eerder betaalde voorschot en eventueel inmiddels verschuldigd geworden griffierecht en overige kosten.

Het is Van Baarle-Overes familierecht geoorloofd bij bepaalde opdrachten de opdrachtgever vooraf kenbaar te maken dat de betreffende opdracht niet zal worden uitgevoerd op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval staat het de opdrachtgever vrij alsnog zijn opdracht in te trekken.

Indien om redenen die door de Raad voor Rechtsbijstand zullen worden bepaald een toevoeging wordt ingetrokken, is voor de werkzaamheden van Van Baarle-Overes familierecht ten behoeve van de opdrachtgever het eerder bedoelde honorarium verschuldigd. In het geval de opdrachtgever bezwaar wenst aan te tekenen tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand dient de opdrachtgever daarvoor zelf zorg te dragen. De verantwoordelijkheid omtrent de bezwaarprocedure ligt bij de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk daarover met Van Baarle-Overes familierecht andersluidende afspraken zijn gemaakt.

13. Betaling van declaraties dient zonder opschorting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle (buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van betaling komen voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-. Wettelijke rente ex artikel 6:119 BW is verschuldigd vanaf vervaldatum. Voor niet particulieren geldt vanaf vervaldatum de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.

RECLAME
15. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Van Baarle-Overes familierecht kenbaar worden gemaakt. Reclames als hierbij bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
16. Het is opdrachtgever verboden de (geestes-)producten van Van Baarle-Overes familierecht, daaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen en (model-)contracten te (doen) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren. Van Baarle-Overes familierecht blijft rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar vervaardigde werken.

PRIVACY VERKLARING
17. De relatie met een advocaat is gebaseerd op vertrouwen. De privacy van de opdrachtgever is belangrijk voor Van Baarle-Overes familierecht. In een privacyverklaring die onlosmakelijk onderdeel is van deze algemene voorwaarden is vastgelegd hoe van Baarle-Overes familierecht met aan haar verstrekte gegevens omgaat. Deze privacyverklaring is te vinden bij de disclaimer op deze website.

GESCHILLEN
20. Van Baarle-Overes familierecht kent een interne klachtenregeling die te vinden is op de website. Op eerste verzoek wordt een exemplaar opgestuurd. Daarnaast is Van Baarle-Overes familierecht aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

21. Geschillen aangaande alle aan Van Baarle-Overes familierecht verstrekte opdrachten en door deze verleende diensten, worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur, zo daartoe na het doorlopen van de interne klachtenprocedure nog aanleiding bestaat. De informatie over het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl.

22. Indien een geschil buiten het bereik van de Geschillencommissie Advocatuur valt, is de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen Van Baarle-Overes familierecht en haar opdrachtgever. Van Baarle-Overes familierecht heeft ook het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter in de woon- of verblijfplaats van de opdrachtgever.