Praktische zaken

Van Baarle-Overes Familierecht heeft de overtuiging dat het recht toegankelijk moet zijn voor iedere rechtzoekende. Rechtsbijstand moet voor iedereen mogelijk zijn. U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken om uw situatie te bespreken en te zien hoe ik u kan bijstaan.

Wilt u laten weten hoe u mijn dienstverlening heeft ervaren? Uw feedback is belangrijk voor mij. 

Rechtsbijstand voor iedereen

Het eerste half uur is voor mijn rekening. Zo heeft u alle mogelijkheid om een weloverwogen beslissing te nemen voordat met de behandeling van uw zaak wordt begonnen. Meer praktische zaken voor de behandeling van uw zaak staan hieronder vermeld.

Honorarium

Van een gespecialiseerde advocaat mag u verwachten dat deze efficiënt werkt. Helaas is niet altijd vooraf in te schatten hoe een zaak verloopt. Enerzijds wordt het scenario in het algemeen door twee partijen bepaald en is er ook een rol voor de rechter, anderzijds kunt u met een goede voorbereiding werk uit handen van de advocaat nemen en daarmee kosten besparen.
Met een helder uurtarief weet iedereen waar hij aan toe is. Het basisuurtarief in uw zaak bespreken wij in het eerste gesprek. Afhankelijk van de aard van de zaak en uw omstandigheden, wordt een tarief bepaald tussen €175,- en €225,- exclusief BTW. In een overlegscheiding gelden aangepaste tarieven, die eveneens vooraf met u besproken worden. Indien mogelijk is een vast tarief bespreekbaar voor bijvoorbeeld een mediation of een second opinion.

Togagesprek

Indien u een eenmalig kort juridisch advies over een specifiek onderwerp nodig heeft, dan kunt u vragen om een togagesprek. Een togagesprek duurt maximaal 60 minuten en kost € 99,- inclusief BTW. Dit bedrag moet direct na afloop van de bespreking betaald worden. Indien u naar aanleiding van een toga-advies de kwestie nader door mij wilt laten behandelen, dan geldt voor de verdere werkzaamheden het hierboven genoemde honorarium.

Toevoeging

Als u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt (de normen hiervoor zijn te vinden op www.rvr.org), kan voor u een toevoeging worden aangevraagd. U betaalt dan een vaste, inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de advocaatkosten. Met een doorverwijzing van het Juridisch Loket (0900-8020) heeft u recht op een extra korting op de eigen bijdrage. Wanneer u graag door mij wordt bijgestaan, kunt u dat bij het Juridisch Loket kenbaar maken.
Overlegscheidingen kunnen niet op basis van een toevoeging gedaan worden.

Rechtsbijstandverzekering
Sommige rechtsbijstandverzekeraars dekken (een deel van) de kosten van scheidingsmediation. Check hiervoor vooraf uw polis en neem contact op met uw rechtsbijstandverzekeraar als dit bij u het geval is. U kunt in principe zelf uw advocaat kiezen, maar u dient hiervoor wel eerst toestemming te hebben van uw rechtsbijstandverzekeraar. Wanneer u graag door mij wordt bijgestaan, kunt u dat bij uw rechtsbijstandverzekeraar kenbaar maken.
Externe kosten
Kosten van externe instanties, zoals het griffierecht aan de rechtbank, deurwaarderskosten, aan de gemeente te betalen leges voor uittreksels, die door ons zijn voorgeschoten, worden tegen de werkelijk gemaakte kosten doorberekend zonder verdere opslag.
Met welke externe kosten moet u rekening houden?

– Kosten uittreksels (huwelijks-/geboorteakten): ongeveer € 15,- per akte (verschilt per gemeente).

– Griffierecht rechtbank: € 314,- (2023).

Wij werken samen met financieel/fiscaal deskundigen, bijvoorbeeld als u een IB-ondernemer of DGA bent. De kosten van eventuele externe deskundigen die in uw zaak moeten worden ingeschakeld, worden in principe door de deskundige rechtstreeks aan u in rekening gebracht. Uiteraard wordt vooraf altijd met u overleg gepleegd als dit nodig is.

Als een woning of aandelen in een BV moeten worden toegedeeld aan een van de partijen, moet u rekening houden met notariskosten. U maakt hierover direct met de notaris afspraken.

Kantoorkosten en declaratie

Voor alle diensten van Van Baarle-Overes Familierecht geldt dat er geen kantoorkosten in rekening gebracht worden.
In beginsel wordt per maand gedeclareerd. Op die manier houdt u altijd inzicht in de kosten.

Voor de dienstverlening van Van Baarle-Overes Familierecht gelden algemene voorwaarden die u hier kunt downloaden.

Klanttevredenheid

Voor een betere leesbaarheid op uw telefoon, kantelt u  het scherm.

Interne klachtenregeling

Wanneer u tegen de verwachting in niet geheel tevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie, is het verzoek uw bezwaren eerst schriftelijk voor te leggen aan uw eigen advocaat, mr. M.J.E.H. van Baarle-Overes. In overleg met u zal dan geprobeerd worden een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u bevestigd worden. Wij zullen altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw klacht, ook als – met opgave van redenen – meer tijd nodig is voor het vinden van een oplossing.

Geschillencommissie

Van Baarle-Overes familierecht is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Mocht het overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u op de website www.degeschillencommissie.

De volledige interne klachtenregeling vindt u hier.

Gespecialiseerde Advocaat-Familiemediator

Zoekt u een in familierecht gespecialiseerde advocaat en mediator in de buurt, die u zorgvuldig en respectvol kan bijstaan bij uw scheiding of de gevolgen daarvan, zodat er voor de toekomst een werkbare situatie tot stand komt? Neem dan contact op.

Het kantoor van Baarle-Overes Familierecht is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 257 1007 of per e-mail: advocaat@vanbaarleoveres.nl. Het Business Center in het gemeentehuis van Lansingerland (Tobias Asserlaan 7 te Bergschenhoek) is eenvoudig bereikbaar met de fiets, de auto en de bus. Voor de deur kan gratis geparkeerd worden.