Interne klachtenregeling

Van Baarle-Overes familierecht stelt alles in het werk om haar cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je tegen de verwachting in niet geheel tevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie, is het verzoek je bezwaren eerst schriftelijk voor te leggen aan je eigen advocaat, mr. M.J.E.H. van Baarle-Overes. In overleg zal dan geprobeerd worden een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk bevestigd worden. Wij zullen altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op een klacht, ook als – met opgave van redenen – meer tijd nodig is voor het vinden van een oplossing.

KANTOORKLACHTENREGELING van Baarle-Overes familierecht

Artikel 1 begripsbepalingen
klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat over de totstandkoming van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie;
klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

Artikel 2 toepassingsgebied
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt.
2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 informatie bij aanvang dienstverlening
1. De kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt via de website en is op aanvraag verkrijgbaar. De advocaat wijst de cliënt erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 4 interne klachtenprocedure
1. De klachtenprocedure houdt in dat er een gesprek zal plaatsvinden met de advocaat en de betrokken partij(en). Indien gewenst kan de klager een vertrouwenspersoon meenemen.
2. De advocaat handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
3. De advocaat stelt de klager en degene over wie wordt geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
4. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de advocaat en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
5. Wanneer de behandeling van de klacht op grond van de kantoorklachtenregeling niet leidt tot een bevredigende oplossing dan kan de klager een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De advocaat en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtenbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Gratis scheidingsgids

De scheidingsgids met veel informatie over scheiden kan gratis worden opgevraagd via het aanvraagformulier.

Gespecialiseerde Advocaat-Familiemediator

Zoek je een in familierecht gespecialiseerde advocaat en mediator in de buurt, die je zorgvuldig en met kennis van zaken kan bijstaan bij je scheiding of de gevolgen daarvan, zodat er voor de toekomst een werkbare situatie tot stand komt? Neem dan contact op.

Het kantoor van Baarle-Overes Familierecht is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 257 1007 of per e-mail: advocaat@vanbaarleoveres.nl. Het Business Center in het gemeentehuis van Lansingerland (Tobias Asserlaan 7 te Bergschenhoek) is eenvoudig bereikbaar met de fiets, de auto en de bus. Voor de deur kan gratis geparkeerd worden.

Via de rechter

Iedere echtscheiding wordt uitgesproken door een rechter. Bedenk daarbij dat “via de rechter” niet altijd betekent “naar de rechtbank”. In de praktijk vindt voorafgaand aan en tijdens de echtscheidingsprocedure meestal ook overleg tussen de partijen plaats in een zogenaamd ‘viergesprek’ met de beide advocaten en kunnen al veel zaken worden beslist,...

Mediation

In scheidingsmediation helpt een neutrale mediator de beide partners om tot overeenstemming te komen over alle aspecten van hun scheiding. Een vFAS scheidingsmediator is zeer goed thuis in het scheidings- en familierecht en beschikt vanzelfsprekend over mediation vaardigheden om de partners te begeleiden in hun communicatie met elkaar.

Overlegscheiding

Bij de overlegscheiding is sprake van teamwerk. De rol van de advocaten in een overlegscheiding is heel anders dan in een traditionele scheiding. Overleg staat voorop. De advocaten werken niet tegen, maar samen met elkaar. Bij een overlegscheiding ben ik uw advocaat en adviseer en begeleid ik u bij de onderhandelingen over het convenant.