Zonder notaris voogdij regelen na overlijden

Vanaf 1 april 2014 is het mogelijk om zelf zonder tussenkomst van een notaris vast te laten leggen wie de voogdij over minderjarige kinderen krijgt na overlijden van de gezaghebbende ouder(s).

 

Digitaal formulier

Op de website rechtspraak.nl is hiervoor eenvoudig een formulier te downloaden. Per kind kan een formulier worden ingevuld en dit kan dan worden ingediend bij iedere rechtbank in Nederland of digitaal met Digid. Bij digitale indiening hoeven er geen bewijsstukken te worden overgelegd, die wel nodig zijn als het formulier bij een rechtbank wordt ingediend (een origineel afschrift van de geboorteakte van het kind en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de indiener). Digitale indiening is daarmee helemaal kosteloos, voor het indienen per post betaalt men enkel de legeskosten van de geboorteakte(n).

 

Een of twee voogden

Je kunt ervoor kiezen om één voogd aan te wijzen of twee voogden die – al dan niet gezamenlijk – na voortijdig overlijden van de met het gezag belaste ouder(s) het gezag zouden moeten krijgen over je kind.

Het is niet vanzelfsprekend dat degene die als voogd is aangewezen door een ouder ook de voogdij krijgt. De aangewezen voogd moet wel de voogdij aanvaarden. Doet deze dat niet binnen de daarvoor vastgestelde termijn dan zal de rechtbank een voogd moeten benoemen. In principe volgt de rechtbank de voorkeur van de ouder(s).

 

Samen of iedere ouder voor zich

Het is niet nodig dat beide ouders het met elkaar eens zijn over de keuze van een voogd. Ieder kan individueel een formulier indienen. Als er twee verschillende voogden zijn benoemd, geldt de benoeming van de laatst overleden ouder. De laatste voogdijregistratie van iedere ouder blijft gelden. Maakte je bijvoorbeeld eerst een testament en legde je daarna de voogdij vast in het gezagsregister bij de rechtbank, dan geldt de laatste aanwijzing in het gezagsregister. Andersom geldt hetzelfde.

Let op: er is alleen sprake van voogdij als er geen gezaghebbende ouder meer is. Zijn twee ouders met het gezag belast en overlijdt een van hen terwijl hun kind nog minderjarig is, dan heeft van rechtswege de andere ouder alleen het gezag over het kind.

Het gezagsregister is openbaar. Iedereen kan schriftelijk een uittreksel opvragen uit het gezagsregister. Voor een testament geldt dat natuurlijk niet.

Lees hier meer over gezag en voogdij. Wil je meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier.