Afschrijvingslijst verzekeraars bij waardering inboedel

De verdeling van een gemeenschappelijke inboedel bij scheiding roept nogal eens discussies op over de waardering ervan. Bij auto’s kan gebruik gemaakt worden van de koerslijst van de ANWB, die algemeen geaccepteerd wordt als objectieve waarderingsmethode. Voor de waardering van inboedelgoederen wordt vaak gewezen op Marktplaats, maar een goed alternatief voor een objectieve waardering is om gebruik te maken van de afschrijvingslijst van de verzekeraars. Deze afschrijvingslijsten worden in principe gebruikt om schadeclaims vast te stellen, maar kunnen ook goed als hulpmiddel dienen voor het bepalen van de waarde van de inboedel bij een scheiding.

Dagwaarde

De waarde van een goed daalt na verloop van tijd door gebruik of slijtage of veroudering. Hoe snel goederen minder waard worden, verschilt per goed. Een mobiele telefoon is sneller verouderd dan een wasmachine en een dure televisie gaat gewoonlijk langer mee dan een goedkoop model. De dagwaarde van verschillende goederensoorten verschilt dus, afhankelijk van de gemiddelde levensduur. Bij de verdeling moet met de dagwaarde rekening gehouden worden.

Restwaarde

Op de afschrijvingslijst van de verzekeraars staat per product een termijn en een afschrijvingspercentage. Met de aankoopbewijzen (die moeten natuurlijk wel beschikbaar zijn) kun je het aankoopbedrag en de aankoopdatum vaststellen. Vervolgens bepaal je op de verdelingsdatum de leeftijd in maanden van het goed en pas je het afschrijvingspercentage van de verzekeraar toe. Daarmee is de restwaarde, de te verdelen waarde van het goed vastgesteld.

Jurisprudentie

In een recente procedure bij de rechtbank Rotterdam (niet gepubliceerd: zaaknummer: C/10/623617) heeft de rechtbank deze methode van waardering toegepast op de te verdelen inboedel. Partijen verschilden niet van mening over de omvang van de inboedel en waren het er ook over eens wie de goederen zou behouden. Over de waarde waren zij het echter niet eens en de rechtbank volgde het standpunt van de vrouw om de goederen te waarderen volgens de afschrijvingslijst van de inboedelverzekeraar, in dit geval A.S.R.

Afschrijvingslijst eigen inboedelverzekeraar

Op de website van de Consumentenbond staan de afschrijvingslijsten van alle verzekeraars bij elkaar. De levensduur van goederen en de afschrijvingspercentages kunnen per verzekeraar verschillen. En sommige verzekeraars hanteren altijd een minimale restwaarde, andere niet. Het lijkt het meest objectief om voor de waardering in een specifiek geval aan te sluiten bij de afschrijvingslijst van de eigen inboedelverzekeraar. Hoewel het prettig zou zijn als de verzekeraars hiervoor zelf een uniforme standaard ontwikkelen. Hoe meer standaard, hoe minder discussie.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem contact met mij op.